Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zgodnie z nowym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Warszawie  będą wprowadzane stopniowo bardziej wymagające zasady segregacji odpadów.

Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady na 5 frakcji – jeżeli w altanie stoi 5 pojemników:

  • papier
  • szkło
  • metale i tworzywa sztuczne
  • bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy)
  • odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji)
  • dodatkowo – odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe

Jeśli w altanie znajdują się 3 pojemniki – segregujemy według dotychczasowego systemu:

  • segregowane suche
  • szkło opakowaniowe
  • odpady zmieszane
  • dodatkowo – odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe

Więcej informacji znajduje się na stronie www.czysta.um.warszawa.pl